REGULAMIN KONKURSU

Burmistrz Wasilkowa oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta zaprasza uczniów szkół podstawowych z Gminy Wasilków do udziału w Konkursie Plastycznym „MOJE MIASTO WASILKÓW”, zorganizowanym z okazji 455. rocznicy nadania praw miejskich miastu Wasilków.

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin dotyczy Konkursu „MOJE MIASTO WASILKÓW”, zwanego dalej „Konkursem”.

2. Organizatorzy Konkursu: Burmistrza Wasilkowa oraz Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie.

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Konkurs przeprowadzany jest w kategorii plastycznej.

2. Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do uczniów klas 1-5 szkół podstawowych działających na terenie Gminy Wasilków.

3. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

4. Warunkiem udziału w Konkursie jest wyrażenie zgody przez rodzica/rodziców lub prawnych opiekunów ucznia.

5. Konkurs odbywa się w terminie od 26 listopada 2021 r. do 6 grudnia 2021 r. Prace dostarczone po tym terminie nie będą podlegały ocenie.

6. Ogłoszenie wyników i nagrodzenie laureatów Konkursu nastąpi 8 grudnia 2021, podczas Święta Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie.