Na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) obowiązującą formą kształcenia w okresie od 20.12.2021 do 09.01.2022 jest forma kształcenia za pomocą technik i metod kształcenia na odległość.

Informacja dla rodziców

 1. Dzieci oddziałów ,,0’’ uczestniczą w zajęciach bez zmian według ustalonych godzin pracy oddziałów przedszkolnych ( oprócz 24.12.2021 i 31.12.2021- dni wolne).
 2. Dla dzieci z oddziałów ,,0” będzie prowadzone żywienie.
 3. W oddziałach ,,0” zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywają się bez zmian.
 4. W szkołach filialnych w Sochoniach i Jurowcach, świetlica pracuje od 13.00
  i zapewnia opiekę dzieciom z oddziałów przedszkolnych.
 5. Dla uczniów klas 1-8 opłata za obiady za dni 20.12-22.12 będzie zwrócona do końca  grudnia.
 6. Prowadzenie lekcji w klasach 1-8 w trybie zdalnym obowiązuje od 20.12.2021 do 09.01.2022 (oprócz 7 stycznia 2022 – dzień wolny).

Informacja dla rodziców uczniów klas 4-8

 1. Uczniowie klas 4-8 mają obowiązek uczestniczenia w lekcjach on-line, które będą się odbywały z każdego przedmiotu – uczniowie włączają kamerki w komputerze.
 2. Lekcje on-line w klasach 4-8 rozpoczynają się zgodnie z ustalonym tygodniowym rozkładem zajęć i trwają 30 minut.
 3. Obowiązującą platformą do prowadzenia lekcji zdalnych z  każdego przedmiotu jest MS Teams.
 4. Zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,  zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz zajęcia rewalidacyjne w klasach 4-8 odbywają się w sposób zdalny według ustalonego rozkładu. Zajęcia rewalidacyjne mogą odbywać się stacjonarnie w szkole, jeżeli rodzic zgłosi taką potrzebę.
 5. Koła zainteresowań (zajęcia pozalekcyjne) mogą się odbywać w trybie zdalnym, o ile uczniowie zgłoszą chęć uczestniczenia.
 6. Uczniowie klas ósmych mogą korzystać z konsultacji z nauczycielami na terenie szkoły – dotyczy przedmiotów egzaminacyjnych.
 7. Psycholog, pedagodzy, logopedzi, biblioteka pracują stacjonarnie według ustalonych rozkładów godzin i na dotychczasowych zasadach – można umawiać się telefonicznie lub przez e-dziennik na konsultacje.

Informacja dla rodziców uczniów klas 1-3

 1. Wszystkie zajęcia w klasach 1-3 odbywać się będą na platformie MS Teams, w formie on-line i będą trwały 30 minut.
 2. Zajęcia odbywać się będą zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć-nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej mogą łączyć zajęcia w bloki z zachowaniem zasad bhp.
 3. W formie on-line według planu zajęć będą się odbywały zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, koła zainteresowań.
 4. Psycholog, pedagodzy, logopedzi, biblioteka pracują stacjonarnie według ustalonych rozkładów godzin i na dotychczasowych zasadach. Możliwe jest korzystanie z konsultacji na terenie szkoły po wcześniejszym umówieniu się.

Anna Fidurska

Dyrektor Szkoły