Zajęcia wyrównawcze są propozycją skierowaną do uczniów mających problemy z opanowaniem umiejętności przewidzianych w podstawie programowej, a szczególnie do uczniów ze specyficznymi trudnościami, np. dysleksją, dysgrafią czy dyskalkulią. 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne mają za zadanie pomóc dziecku w przezwyciężeniu kłopotów w opanowaniu konkretnych umiejętności i przyswojeniu danej wiedzy.

Zajęcia socjoterapeutyczne adresowane są przede wszystkim do dzieci i młodzieży nie radzącej sobie z własnymi emocjami, mającej problemy z kontrolą zachowania, zamkniętej w sobie lub przejawiającej inne kłopotliwe zachowania.