Szkoły ponadpodstawowe przeprowadzają rekrutację do klas I ( patrz regulaminy, kryteria rekrutacji na stronach internetowych szkół) na podstawie przepisów Prawa Oświatowego, rozporządzeń MEiN i zarządzenia Podlaskiego Kuratora Oświaty. 

Najważniejsze informacje dot. postępowania rekrutacyjnego do szkoły ponadpodstawowej

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001737/O/D20191737.pdf

W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty, o którym mowa w art. 134 ust. 2 pkt 1, art. 137 ust. 6 pkt 1, art. 140 ust. 3 pkt 1 i art. 143 ust. 3 pkt 1 ustawy – Prawo oświatowe:

 1) wynik przedstawiony w procentach z: 

a) języka polskiego i matematyki – mnoży się przez 0,35 

b) języka obcego nowożytnego – mnoży się przez 0,3

W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, o których mowa w art. 134 ust. 2 pkt 2, art. 135 ust. 4 pkt 1, art. 137 ust. 6 pkt 2, art. 139 ust. 2 pkt 2, art. 140 ust. 3 pkt 3 i art. 143 ust. 3 pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe, wymienionych odpowiednio na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,  za oceny wyrażone w stopniu:

 1) celującym – przyznaje się po 18 punktów; 

2) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów; 

3) dobrym – przyznaje się po 14 punktów;

 4) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów; 

5) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty. 

 Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się  7 punktów

Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu-  3 punkty

Szczególne osiągnięcia punktowane w rekrutacji na podstawie Rozporządzenia MEiN oraz:

  • Zarządzenie Nr 15/2021 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022, w województwie podlaskim

https://www.kuratorium.bialystok.pl/informacja-publiczna/zarzadzenia/zarzadzenie-nr-15-2021-podlaskiego-kuratora-oswiaty-z-dnia-24-lutego-2021-roku-w-sprawie-wykazu-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-organizowanych-przez-podlaskiego-kuratora-oswiaty-lub-inne-p.html