Świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym to:

 - stypendia szkolne

 - zasiłki szkolne

Stypendium szkolne

Termin składania wniosków o pomoc w formie stypendium szkolnego upływa z dniem 15 września danego roku.

Wysokość stypendium wynosi od  99,20zł miesięcznie.

Od 01.10.2018 r. dochód uprawniający do ubiegania się w stypendium szkolne wynosi 528 zł/netto na osobę w rodzinie.

W art. 90d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457t.j. z późn. zm.) określono, że stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe,[…].

Zasiłek szkolny

Zasiłek to forma pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Takie świadczenie przysługuje uczniom, którzy znajdują się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, np. których sytuacja materialna uległa pogorszeniu z powodu śmierci rodzica.

Zasiłek szkolny może być przyznawany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym. Zasiłek szkolny nie może przekroczyć jednorazowo pięciokrotności kwoty zasiłku rodzinnego, przysługującego na dziecko w wieku 5-18 lat, określanego w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, obecnie wynoszącego 124,00zł.

Szczegółowe rozwiązania prawne dotyczące realizacji pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wasilków znajdują się w Uchwale nr XXII/151/16 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wasilków (Dz.Urz. Woj. Podl. z 2016. poz. 2720).

Zapraszamy do składania wniosków na formularzach dostępnych: pod linkiem http://bip.wasilkow.pl/oswiata/, w biurze obsługi interesanta Urzędzie Miejskim w Wasilkowie oraz w sekretariatach szkół prowadzonych przez Gminę Wasilków.

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU

OGŁOSZENIE
 dotyczące pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 2020/2021

Przypominamy, że do dnia 21 maja 2021 r. w Szkole Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie należy przedłożyć dokumenty potwierdzające poniesioną przez Rodziców odpłatność na przyznaną formę stypendium szkolnego w kwocie 595,20 zł.

 

Brak udokumentowania poniesionych wydatków w terminie rozliczeniowym spowoduje:

- w przypadku braku dochowania terminu bez uzasadnienia – utratę prawa do stypendium, przyznanego decyzją z dn. 08.10.2020 r.

- w sytuacji częściowego udokumentowania, wypłacona kwota stypendium będzie zmniejszona do wysokości poniesionych wydatków, co będzie równoznaczne z rezygnacją pozostałej kwoty świadczenia.

W przypadku udokumentowania wydatków powyżej kwoty z I terminu rozliczeniowego, nadwyżka będzie uwzględniona w II terminie rozliczeniowym, nie więcej niż do wysokości przyznanego stypendium szkolnego, pod warunkiem że uczeń nie utraci uprawnień do świadczenia.

Dokumenty potwierdzające wydatki (rachunki, faktury) należy złożyć w sekretariacie do 21.05.2021 r. w godzinach 8:00 – 13:00 wraz z wypełnionym załącznikiem.

W sprawach pomocy materialnej rodzinie w potrzebie prosimy o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wasilkowie.

>>> Strona internetowa MOPS <<<