OGŁOSZENIE
 dotyczące pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 2022/2023

 

Przypominamy, że do dnia 23 maja 2023 r. w Szkole Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie należy przedłożyć dokumenty potwierdzające poniesioną przez Rodziców odpłatność na przyznaną formę stypendium szkolnego w kwocie 595,20 zł.

 Brak udokumentowania poniesionych wydatków w terminie rozliczeniowym spowoduje:

- w przypadku braku dochowania terminu bez uzasadnienia – utratę prawa do stypendium, przyznanego decyzją z dn. 28.09.2022 r.

- w sytuacji częściowego udokumentowania, wypłacona kwota stypendium będzie zmniejszona do wysokości poniesionych wydatków, co będzie równoznaczne z rezygnacją pozostałej kwoty świadczenia.

W przypadku udokumentowania wydatków powyżej kwoty z I terminu rozliczeniowego, nadwyżka będzie uwzględniona w II terminie rozliczeniowym, nie więcej niż do wysokości przyznanego stypendium szkolnego, pod warunkiem że uczeń nie utraci uprawnień do świadczenia.

Dokumenty potwierdzające wydatki (rachunki, faktury) należy złożyć w sekretariacie do 23.05.2023 r. w godzinach 8:00 – 14:00 wraz z wypełnionym załącznikiem.