Na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) obowiązującą formą kształcenia w okresie od 20.12.2021 do 09.01.2022 jest forma kształcenia za pomocą technik i metod kształcenia na odległość.

Informacja dla rodziców

 1. Dzieci oddziałów ,,0’’ uczestniczą w zajęciach bez zmian według ustalonych godzin pracy oddziałów przedszkolnych ( oprócz 24.12.2021 i 31.12.2021- dni wolne).
 2. Dla dzieci z oddziałów ,,0” będzie prowadzone żywienie.
 3. W oddziałach ,,0” zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywają się bez zmian.
 4. W szkołach filialnych w Sochoniach i Jurowcach, świetlica pracuje od 13.00
  i zapewnia opiekę dzieciom z oddziałów przedszkolnych.
 5. Dla uczniów klas 1-8 opłata za obiady za dni 20.12-22.12 będzie zwrócona do końca  grudnia.
 6. Prowadzenie lekcji w klasach 1-8 w trybie zdalnym obowiązuje od 20.12.2021 do 09.01.2022 (oprócz 7 stycznia 2022 – dzień wolny).

Informacja dla rodziców uczniów klas 4-8

 1. Uczniowie klas 4-8 mają obowiązek uczestniczenia w lekcjach on-line, które będą się odbywały z każdego przedmiotu – uczniowie włączają kamerki w komputerze.
 2. Lekcje on-line w klasach 4-8 rozpoczynają się zgodnie z ustalonym tygodniowym rozkładem zajęć i trwają 30 minut.
 3. Obowiązującą platformą do prowadzenia lekcji zdalnych z  każdego przedmiotu jest MS Teams.
 4. Zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,  zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz zajęcia rewalidacyjne w klasach 4-8 odbywają się w sposób zdalny według ustalonego rozkładu. Zajęcia rewalidacyjne mogą odbywać się stacjonarnie w szkole, jeżeli rodzic zgłosi taką potrzebę.
 5. Koła zainteresowań (zajęcia pozalekcyjne) mogą się odbywać w trybie zdalnym, o ile uczniowie zgłoszą chęć uczestniczenia.
 6. Uczniowie klas ósmych mogą korzystać z konsultacji z nauczycielami na terenie szkoły – dotyczy przedmiotów egzaminacyjnych.
 7. Psycholog, pedagodzy, logopedzi, biblioteka pracują stacjonarnie według ustalonych rozkładów godzin i na dotychczasowych zasadach – można umawiać się telefonicznie lub przez e-dziennik na konsultacje.

Informacja dla rodziców uczniów klas 1-3

 1. Wszystkie zajęcia w klasach 1-3 odbywać się będą na platformie MS Teams, w formie on-line i będą trwały 30 minut.
 2. Zajęcia odbywać się będą zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć-nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej mogą łączyć zajęcia w bloki z zachowaniem zasad bhp.
 3. W formie on-line według planu zajęć będą się odbywały zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, koła zainteresowań.
 4. Psycholog, pedagodzy, logopedzi, biblioteka pracują stacjonarnie według ustalonych rozkładów godzin i na dotychczasowych zasadach. Możliwe jest korzystanie z konsultacji na terenie szkoły po wcześniejszym umówieniu się.

Anna Fidurska

Dyrektor Szkoły

 

UBEZPIECZENIE UCZNIÓW OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW
W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

oferta dotyczy uczniów z klas 1-8

 

Prezydium Rady Rodziców w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły dokonało wyboru ubezpieczenia uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków w roku szkolnym 2021/2022. Wybrany wariant ma zakres ochrony na 20 000 zł a składka wynosi 51 zł. 

Ubezpieczenie gwarantuje ochronę 24/7 zarówno w szkole jak i poza szkołą. 

Nowości w tegorocznej ofercie: 

 • ochrona także na wypadek poważnych chorób

 • świadczenie za pobyt w szpitalu z powodu NW lub choroby, w tym Covid-19

 • zwrot kosztów porad psychiatry w związku z depresją

 • ochrona podczas wyczynowego uprawiania sportu

 • szybka i sprawna likwidacja szkód

Składkę można opłacić w sekretariacie szkoły w godzinach pracy sekretariatu: od 7.30 do 15.30 do 15.10.2021 lub poprzez moduł ubezpieczeniowy: www.ubezpieczenia.nau.pl . (można wtedy wybrać inny wariant i koniecznie trzeba wpisać kod: NAU 38)


SZCZEGÓŁY OFERTY NNW (PDF)


UBEZPIECZENIE UCZNIÓW OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW
W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

oferta dla dzieci z oddziałów przedszkolnych

 

Prezydium Rady Rodziców w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły dokonało wyboru ubezpieczenia uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków w roku szkolnym 2021/2022. Wybrany wariant ma zakres ochrony na 20 000 zł a składka wynosi 46 zł. 

Ubezpieczenie gwarantuje ochronę 24/7 zarówno w szkole jak i poza szkołą.

Nowości w tegorocznej ofercie:

 1. ochrona także na wypadek poważnych chorób
 2. świadczenie za pobyt w szpitalu z powodu NW lub choroby, w tym Covid-19
 3. zwrot kosztów porad psychiatry w związku z depresją
 4. ochrona podczas wyczynowego uprawiania sportu
 5. szybka i sprawna likwidacja szkód

Składkę można opłacić w sekretariacie szkoły w godzinach pracy sekretariatu: od 7.30 do 15.30 do 15.10.2021 lub poprzez moduł ubezpieczeniowy: www.ubezpieczenia.nau.pl  (można wtedy wybrać inny wariant i koniecznie trzeba wpisać kod: NAU 38)

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19

NA TERENIE

Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie

Aktualizacja na dzień 1 września  2021 r.

 

§ 1

Ogólne zasady organizacji pracy

 • Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie  wznawia funkcjonowanie w trybie stacjonarnym z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, wytycznych Gminy Miasta Wasilków, Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Kuratorium Oświaty.
 • Osoby z zewnątrz na terenie szkoły:
 • ograniczone zostaje przebywanie w placówce osób z zewnątrz, zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy;
 • w przypadku konieczności kontaktu bezpośredniego osoby z zewnątrz są zobowiązane do stosowania środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk;
 • do budynku szkoły mogą wchodzić tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych;
 • osoby z zewnątrz mogą przebywać tylko na parterze w części korytarza prowadzącej do sekretariatu szkoły; w pozostałych częściach budynku tylko za zgodą dyrektora szkoły.
 •  prowadzony  jest rejestr osób  z zewnątrz.
 • Do szkoły nie mogą wchodzić osoby, które są chore, przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
 • Po wejściu do szkoły należy bezwzględnie skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk.
 • Dzieci do mycia rąk używają mydła w płynie i wody.
 • Na terenie szkoły nie można korzystać ze źródełka wody.
 • Termometry do pomiaru temperatury znajdują się w portierni szkoły.
 • Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej (m.in. maseczki, rękawiczki), zdejmowany z zachowaniem ostrożności, należy wyrzucić do pojemnika-kosza wyposażonego w worek.
 • Jeśli w/w odpady pochodzą od osób z podejrzeniem zarażenia koronawirusem, należy je spakować do specjalnego worka foliowego i przekazać do utylizacji.
 • Sale, w których odbywają się zajęcia są porządkowane i dezynfekowane co najmniej raz dziennie.

 

§ 2

Organizacja zajęć w szkole – informacje dla rodziców i uczniów

 • Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 • Do szkoły dzieci i uczniowie przychodzą (są przyprowadzani) o wyznaczonych godzinach:
 • dzieci oddziałów przedszkolnych od godz.6.30- 8.00 (wejście od strony parkingu- ściana z muralem),
 • dzieci uczęszczające do świetlicy szkolnej od godz. 6.30-7.30 ( wejście od szatni),
 • uczniowie klas 1-8 od godz. 7.30 wejście od szatni.
 • Dzieci przedszkolne korzystają z odrębnego wejścia do szkoły( w szczycie budynku- od strony parkingu).
 • rodzic przyprowadzający lub odbierający dziecko przedszkolne nie wchodzi do szkoły, powierza dziecko dyżurującej pracownicy- pomocy nauczyciela. Dyżur przy wejściu do części przedszkolnej jest pełniony rano w godz. 6.30- 8.00 i po południu od godz. 13.05.
 • bezpośrednio przy każdej sali przedszkolnej jest wydzielona część dla dzieci na pozostawienie okryć wierzchnich i obuwia.
 • Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 • Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
 • Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, dotyczy to tylko przedsionków szkoły (przy wejściu głównym, przy szatniach, przy zerówkach, przy świetlicy) zachowując zasady:
 • 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 • dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 • dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 • opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 • Ze względu na konieczność zapewnienia szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia, rodzice przekazują szkole co najmniej dwa sposoby skutecznego kontaktu (telefony, maile itp.); w razie zmian zobowiązani są do uaktualnienia danych.
 • Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 • Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 • Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 • Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 • Uczniowie w częściach wspólnych ( hol szkolny) poruszają się w maseczkach.
 • Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.
 • Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami.
 • Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych.
 • Opiekun odbierający dziecko ze świetlicy korzysta z wejścia bezpośrednio przylegającego do przestrzeni świetlicowej. Nauczyciel pełniący dyżur przy wejściu wywołuje dziecko, które po przebraniu się wychodzi wyjściem głównym.
 • Każda grupa ma przypisany odrębny, w miarę możliwości, boks w szatni.
 • Rodzice muszą liczyć się z wydłużeniem czasu oddania i odbierania dziecka ze szkoły, ze względu na stosowane procedury.
 • Rodziców zobowiązuje się o przekazanie powyższych zasad wszystkim osobom, które będą przyprowadzać dziecko oraz osobom upoważnionym do odbioru dziecka ze szkoły.

§ 3

Organizacja zajęć w szkole – informacje dla nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych

 • Pracownicy szkoły powinni zwracać szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotną i dołożyć wszelkich starań, by chronić siebie, dzieci i innych pracowników przed zarażeniem.
 • Pracownicy są zaopatrzeni w środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, środki myjące i dezynfekujące).
 • Maseczki winny być używane w kontaktach z rodzicami z zachowaniem dystansu odległości oraz w kontaktach z osobami z zewnątrz.
 • Podczas wykonywania czynności służbowych , wykonywanych bez kontaktu z osobami z zewnątrz,  maseczkę można zdjąć, nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa.
 • Każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznego informowania dyrektora szkoły o zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników w zakresie szerzenia się COVID-19.
 • Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego, w których nie można zachować dystansu, należy zrezygnować z gier kontaktowych.
 • Zalecane jest korzystanie z boiska szkolnego, szkolnego placu zabaw, spacer do parku, lasu i innych terenów zielonych w trakcie zajęć wychowania fizycznego, o ile warunki atmosferyczne umożliwiają wyjście na zewnątrz.
 • Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.
 • W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy, wskazany przez nauczyciela, oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości częściej.
 • Sale lekcyjne są wietrzone nie rzadziej niż co godzinę.
 • Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.
 • Nauczyciel zobowiązany jest zwracać uwagę uczniom na konieczność regularnego mycia rąk, szczególnie po przybyciu do szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.
 • W razie wystąpienia niepokojących objawów nauczyciel może zmierzyć uczniowi/dziecku temperaturę.
 • Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na
  infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel,
  duszności), należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub
  wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i
  niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania
  ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 • Zasady zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii podczas korzystania z zajęć świetlicowych zawarte są w regulaminie świetlicy. Środki do dezynfekcji rąk powinny być rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
 • Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
 • Każda osoba sprzątająca odpowiedzialna za utrzymanie czystości danych pomieszczeń będzie wypełniać kartę monitoringu wykonywanych prac porządkowo – dezynfekcyjnych.
 • Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 • Zaleca się:
 • utrzymywanie ciągów komunikacyjnych w czystości (podłóg szatni i korytarzy) – mycie 2 razy dziennie lub częściej w razie potrzeby,
 • dezynfekcja powierzchni dotykowych: poręcze, klamki, wyłączniki – raz dziennie oraz w razie potrzeby,
 • dezynfekcja sprzętu i powierzchni płaskich w tym blatów, poręczy krzeseł przynajmniej raz dziennie oraz w razie potrzeby,
 • dezynfekcja toalet – 2 razy dziennie całościowo, doraźnie po każdej przerwie oraz w razie potrzeby,
 • czyszczenie z użyciem detergentów lub dezynfekcję sprzętu na placu zabaw lub boisku co najmniej raz dziennie w dni, w których warunki pogodowe pozwalają na korzystanie z ww.
 • Do obowiązków personelu obsługi należy także:
 • sprawdzanie poziomu płynów do dezynfekcji rąk w pojemnikach umieszczonych przy wejściu do szkoły oraz w użytkowanych salach i pomieszczeniach i bieżące uzupełnianie,
 • sprawdzanie ilości rękawiczek jednorazowego użytku i bieżące uzupełnianie,
 • napełnianie i uzupełnianie podajników i dozowników w toaletach, a także ich mycie i dezynfekowanie,
 • wymiana worków w koszach na śmieci, opróżnianie koszy oraz ich mycie i dezynfekcja.

 

§ 4

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej

 • Harmonogram pracy biblioteki będzie dostosowany do potrzeb i możliwości szkoły; będzie udostępniony w dzienniku elektronicznym.
 • Należy wyznaczyć strefy dostępne tylko dla pracownika biblioteki – zapewniające zachowanie odpowiednich odległości między pracownikiem a użytkownikami.
 • Nauczyciele bibliotekarze określą liczbę osób mogących jednocześnie wypożyczać/oddawać książki.
 • Korzystanie z kącików dla dzieci, czytelni będzie się odbywać w ograniczonym zakresie – zasady zostaną określone w regulaminie biblioteki.
 • Zaleca się jak najczęstsze wietrzenie pomieszczenia oraz dezynfekcję klamek, blatów, włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych co najmniej raz dziennie.
 • Przyjęte książki należy odłożyć na okres minimum 2 dni do skrzyni, pudła, torby lub na wydzielone półki, oznaczone datą zwrotu, odizolowane od innych egzemplarzy.

 

§ 5

Zasady funkcjonowania kuchni i stołówki

 • Personel kuchenny przestrzega zasad szczególnej ostrożności w zakresie zabezpieczenia epidemiologicznego:
 • ogranicza kontakty z pracownikami szkoły oraz dziećmi,
 • zachowuje odległość stanowisk pracy min. 1,5 m,
 • stosuje środki ochrony osobistej.
 • Szczególną uwagę należy zwracać na utrzymanie wysokiej higieny.
 • Wydawanie posiłków odbywa się  z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, wymogów sanitarnych, reżimów zalecanych w okresie epidemii.
 • Należy bezwzględnie dbać o czystość i dezynfekcję pomieszczeń kuchennych, myć i dezynfekować stanowiska pracy, opakowania produktów, sprzęt kuchenny.
 • Pracownicy kuchni w sposób szczególny muszą dbać o właściwą higienę rąk poprzez mycie i dezynfekcję.
 • Na stołówce może przebywać tylko jedna grupa wraz z nauczycielem, przy czym uznaje się, że uczniowie spożywający posiłek w trakcie danej przerwy obiadowej stanowią grupę.
 • Następna grupa może wejść na stołówkę po wykonaniu przez personel szkoły czynności dezynfekcyjno-porządkowych blatów stołów i poręczy krzeseł.
 • Przygotowane posiłki należy wydawać przez okienko podawcze. Posiłki odbierają pojedynczo dzieci lub, jeśli jest taka potrzeba, nauczyciel opiekujący się grupą.
 • Naczynia po posiłkach są odnoszone pojedynczo przez dzieci/uczniów do okienka „zwrot naczyń”, skąd są na bieżąco są odbierane do mycia przez wyznaczonego pracownika kuchni.
 •  Naczynia należy myć w zmywarce z funkcją wyparzania w temperaturze co najmniej 60 stopni z wykorzystaniem środków myjących.

§6

Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka

 • Jeżeli rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka, nie mogą przychodzić do szkoły.

2. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności), należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

 

§ 7

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły

 • Pracownik przebywający w domu, w razie wystąpienia niepokojących objawów, nie powinien przychodzić do pracy.
 • W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych dyrektor szkoły w trybie natychmiastowym odsuwa go od wykonywanych czynności, kieruje do domu i informuje o konieczności pozostania w domu oraz kontaktu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (uzyskanie porady medycznej, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika). W razie nagłego pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112.
 • Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 • Dyrektor szkoły  powinien skontaktować się  telefonicznie ze stacją sanitarno- epidemiologiczną w sytuacji, o której mowa w p.2 i zastosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur.
 • Należy stosować się do zaleceń inspekcji sanitarnej przy ustaleniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 • Zalecane jest ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części budynku, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.
 • O zaistniałym przypadku choroby lub podejrzeniu zarażenia należy powiadomić wszystkich pracowników oraz rodziców.

 

§8

Postanowienia końcowe

 • Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.
 • Procedura może być modyfikowana.
 • Procedura zostanie opublikowana na stronie szkoły, przesłana jako wiadomość w dzienniku elektronicznym do nauczycieli, rodziców i uczniów oraz udostępniona w formie papierowej w sekretariacie szkoły.
 • Pracownicy administracji i obsługi zostaną zapoznani z procedurą podczas szkolenia.
 • O wszelkich zmianach w procedurze będą niezwłocznie powiadamiane osoby zainteresowane.

 

 

Dyrektor Szkoły

Anna Ewa Fidurska

Rozkład jazdy autobusu szkolnego na rok szkolny 2021/2022

 

Godzina odjazdu

Miejscowości

Kurs I poranny

7:10

Dąbrówki-remiza strażacka (dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie(7:20) i do Szkoły Podstawowej Nr 1 im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie (7:22)

Kurs II poranny

7:31

Nowodworce - ul. 3-go Maja/Leśna

7:33

Nowodworce - ul. 3-go Maja/rondo

7:34

Nowodworce - ul. Zaciszna/rondo

7:37

Nowodworce - Pętla autobusowa Nowodworce

 

(7:45 koniec na ul. Polnej)

 

Kurs I  popołudniowy

Godzina odjazdu

Nowodworce, Dąbrówki, Jurowce, Katrynka, Sochonie, Woroszyły, Wólka Przedmieście, Wólka Poduchowna,  Rybniki, Mostek, Sielachowskie, Osowicze

12:50

 

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie wsiadają na przystanku przy szkole.

12:55

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie wsiadają na przystanku przy szkole.

 

 

Kurs II * popołudniowy

 

 

Godzina odjazdu

Dąbrówki,  Nowodworce

14:50

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie wsiadają na przystanku przy szkole.

14:55

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie wsiadają na przystanku przy szkole.

 

Kurs III  popołudniowy

Godzina odjazdu

Dąbrówki, Nowodworce, Jurowce, Katrynka, Sochonie, Woroszyły, Wólka Przedmieście, Wólka Poduchowna,  Rybniki, Mostek, Sielachowskie, Osowicze

16:25

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie wsiadają na przystanku przy szkole.

16:30

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie wsiadają na przystanku przy szkole.

Obowiązuje od dnia  2.09.2021

* - Kurs II  popołudniowy do pozostałych miejscowości realizuje firma MPJ TRANSPORT Paweł Ragiel, Józef Bałakier sp.j. wg oddzielnego rozkładu w ramach kursów LINIA W3

Przewóz realizuje firma MPJ TRANSPORT Paweł Ragiel, Józef Bałakier sp.j. z siedzibą w  Białymstoku przy ul. Składowej 11, posiadającą numer identyfikacji podatkowej: 5423217442, numer REGON: 200628169,

 tel. Paweł Krzysztof Ragiel 537 356 537

Autobusy będą oznaczone napisem: MPJ TRANSPORT Linia W 3

Godziny odjazdów z przystanków:

Kurs ….. S Miejscowość

Miejsce przystanku

Godzina odjazdu

Sielachowskie

Osowicze

Na drodze nr 19 Sielachowskie/Osowicze 79/80

7:00

Jurowce

Przystanek P 91 DK 8, przy wiadukcie na drodze do  Augustowa

7:01

Katrynka

Przystanek P 92 DK 8, zatoka na drodze do Augustowa

7:04

Rybniki

Przy zjeździe z krajowej 8

(stary PKS)

7:09

Rybniki

Przystanek we wsi

7:11

Wólka Przedmieście

Przystanek PKS

7:21

Wólka Poduchowna I

Przystanek PKS

7:23

Woroszyły wieś

Przystanek Woroszyły nr 18 

7:25

Woroszyły

Przystanek Woroszyły nr 1 

7:27

Sochonie Szkoła

Przystanek przy szkole

7:30

Sochonie Łan

Stary przystanek PKS  

7:32

Jurowce

Przystanek przy torach

7:33

Jurowce

Przystanek przy szkole Jurowce szkoła

7:36

Wasilków

Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Kościelna – zatoka BKM

7:42

Wasilków

Szkoła Podstawowa ul. Polna 1/4A

7:46

 

 

 

Przewóz realizuje firma MPJ TRANSPORT Paweł Ragiel, Józef Bałakier sp.j. z siedzibą w  Białymstoku przy ul. Składowej 11, posiadającą numer identyfikacji podatkowej: 5423217442, numer REGON: 200628169,

tel. Paweł Krzysztof Ragiel 537 356 537

Autobusy będą oznaczone napisem: MPJ TRANSPORT Linia W3

Godziny odjazdów z przystanków:

Kurs ….. S Miejscowość

Miejsce przystanku

Godzina odjazdu

Wasilków

Szkoła Podstawowa ul. Polna 1/4A

14:45

Wasilków

Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Kościelna – zatoka BKM

14:50

Jurowce

Przystanek przy torach

14:54

Jurowce

Przystanek przy szkole

14:56

Sochonie Łan

Stary przystanek PKS  

15:00

Sochonie Szkoła

Przystanek przy szkole

15:02

Woroszyły

Przystanek Woroszyły nr 1 

15:05

Woroszyły wieś

Przystanek Woroszyły nr 18 

15:06

Wólka Poduchowna I

Przystanek PKS

15:08

Wólka Przedmieście

Przystanek PKS

15:10

Rybniki

Przystanek we wsi

15:20

Rybniki

Przy zjeździe z krajowej 8

(stary PKS)

15:22

Katrynka

Przystanek P 92 DK 8, zatoka na drodze do Augustowa

15:27

Sielachowskie

Osowicze

Na drodze nr 19 – najbliżej tych miejscowości

15:30

Rozkład jazdy autobusu szkolnego 1 września 2021r

 

Godzina odjazdu

Miejscowości

Kurs I poranny

7:10

Dąbrówki-remiza strażacka (dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie(7:20) i do Szkoły Podstawowej Nr 1 im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie (7:22)

Kurs II poranny

7:31

Nowodworce - ul. 3-go Maja/Leśna

7:33

Nowodworce - ul. 3-go Maja/rondo

7:34

Nowodworce - ul. Zaciszna/rondo

7:37

Nowodworce - Pętla autobusowa Nowodworce

 

(7:45 koniec na ul. Polnej)

 

Kurs I  popołudniowy

Godzina odjazdu

Nowodworce, Dąbrówki, Jurowce, Katrynka, Sochonie, Woroszyły, Wólka Przedmieście, Wólka Poduchowna,  Rybniki, Mostek, Sielachowskie, Osowicze

12:30

 

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie wsiadają na przystanku przy szkole.

12:35

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie wsiadają na przystanku przy szkole.

 

Obowiązuje  dnia  1.09.2021

* - Kurs II  popołudniowy do pozostałych miejscowości realizuje firma MPJ TRANSPORT Paweł Ragiel, Józef Bałakier sp.j. wg oddzielnego rozkładu w ramach kursów regularnych