UBEZPIECZENIE UCZNIÓW OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW
W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

oferta dotyczy uczniów z klas 1-8

 

Prezydium Rady Rodziców w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły dokonało wyboru ubezpieczenia uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków w roku szkolnym 2021/2022. Wybrany wariant ma zakres ochrony na 20 000 zł a składka wynosi 51 zł. 

Ubezpieczenie gwarantuje ochronę 24/7 zarówno w szkole jak i poza szkołą. 

Nowości w tegorocznej ofercie: 

 • ochrona także na wypadek poważnych chorób

 • świadczenie za pobyt w szpitalu z powodu NW lub choroby, w tym Covid-19

 • zwrot kosztów porad psychiatry w związku z depresją

 • ochrona podczas wyczynowego uprawiania sportu

 • szybka i sprawna likwidacja szkód

Składkę można opłacić w sekretariacie szkoły w godzinach pracy sekretariatu: od 7.30 do 15.30 do 15.10.2021 lub poprzez moduł ubezpieczeniowy: www.ubezpieczenia.nau.pl . (można wtedy wybrać inny wariant i koniecznie trzeba wpisać kod: NAU 38)


SZCZEGÓŁY OFERTY NNW (PDF)


UBEZPIECZENIE UCZNIÓW OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW
W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

oferta dla dzieci z oddziałów przedszkolnych

 

Prezydium Rady Rodziców w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły dokonało wyboru ubezpieczenia uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków w roku szkolnym 2021/2022. Wybrany wariant ma zakres ochrony na 20 000 zł a składka wynosi 46 zł. 

Ubezpieczenie gwarantuje ochronę 24/7 zarówno w szkole jak i poza szkołą.

Nowości w tegorocznej ofercie:

 1. ochrona także na wypadek poważnych chorób
 2. świadczenie za pobyt w szpitalu z powodu NW lub choroby, w tym Covid-19
 3. zwrot kosztów porad psychiatry w związku z depresją
 4. ochrona podczas wyczynowego uprawiania sportu
 5. szybka i sprawna likwidacja szkód

Składkę można opłacić w sekretariacie szkoły w godzinach pracy sekretariatu: od 7.30 do 15.30 do 15.10.2021 lub poprzez moduł ubezpieczeniowy: www.ubezpieczenia.nau.pl  (można wtedy wybrać inny wariant i koniecznie trzeba wpisać kod: NAU 38)

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19

NA TERENIE

Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie

Aktualizacja na dzień 1 września  2021 r.

 

§ 1

Ogólne zasady organizacji pracy

 • Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie  wznawia funkcjonowanie w trybie stacjonarnym z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, wytycznych Gminy Miasta Wasilków, Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Kuratorium Oświaty.
 • Osoby z zewnątrz na terenie szkoły:
 • ograniczone zostaje przebywanie w placówce osób z zewnątrz, zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy;
 • w przypadku konieczności kontaktu bezpośredniego osoby z zewnątrz są zobowiązane do stosowania środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk;
 • do budynku szkoły mogą wchodzić tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych;
 • osoby z zewnątrz mogą przebywać tylko na parterze w części korytarza prowadzącej do sekretariatu szkoły; w pozostałych częściach budynku tylko za zgodą dyrektora szkoły.
 •  prowadzony  jest rejestr osób  z zewnątrz.
 • Do szkoły nie mogą wchodzić osoby, które są chore, przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
 • Po wejściu do szkoły należy bezwzględnie skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk.
 • Dzieci do mycia rąk używają mydła w płynie i wody.
 • Na terenie szkoły nie można korzystać ze źródełka wody.
 • Termometry do pomiaru temperatury znajdują się w portierni szkoły.
 • Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej (m.in. maseczki, rękawiczki), zdejmowany z zachowaniem ostrożności, należy wyrzucić do pojemnika-kosza wyposażonego w worek.
 • Jeśli w/w odpady pochodzą od osób z podejrzeniem zarażenia koronawirusem, należy je spakować do specjalnego worka foliowego i przekazać do utylizacji.
 • Sale, w których odbywają się zajęcia są porządkowane i dezynfekowane co najmniej raz dziennie.

 

§ 2

Organizacja zajęć w szkole – informacje dla rodziców i uczniów

 • Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 • Do szkoły dzieci i uczniowie przychodzą (są przyprowadzani) o wyznaczonych godzinach:
 • dzieci oddziałów przedszkolnych od godz.6.30- 8.00 (wejście od strony parkingu- ściana z muralem),
 • dzieci uczęszczające do świetlicy szkolnej od godz. 6.30-7.30 ( wejście od szatni),
 • uczniowie klas 1-8 od godz. 7.30 wejście od szatni.
 • Dzieci przedszkolne korzystają z odrębnego wejścia do szkoły( w szczycie budynku- od strony parkingu).
 • rodzic przyprowadzający lub odbierający dziecko przedszkolne nie wchodzi do szkoły, powierza dziecko dyżurującej pracownicy- pomocy nauczyciela. Dyżur przy wejściu do części przedszkolnej jest pełniony rano w godz. 6.30- 8.00 i po południu od godz. 13.05.
 • bezpośrednio przy każdej sali przedszkolnej jest wydzielona część dla dzieci na pozostawienie okryć wierzchnich i obuwia.
 • Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 • Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
 • Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, dotyczy to tylko przedsionków szkoły (przy wejściu głównym, przy szatniach, przy zerówkach, przy świetlicy) zachowując zasady:
 • 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 • dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 • dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 • opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 • Ze względu na konieczność zapewnienia szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia, rodzice przekazują szkole co najmniej dwa sposoby skutecznego kontaktu (telefony, maile itp.); w razie zmian zobowiązani są do uaktualnienia danych.
 • Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 • Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 • Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 • Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 • Uczniowie w częściach wspólnych ( hol szkolny) poruszają się w maseczkach.
 • Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.
 • Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami.
 • Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych.
 • Opiekun odbierający dziecko ze świetlicy korzysta z wejścia bezpośrednio przylegającego do przestrzeni świetlicowej. Nauczyciel pełniący dyżur przy wejściu wywołuje dziecko, które po przebraniu się wychodzi wyjściem głównym.
 • Każda grupa ma przypisany odrębny, w miarę możliwości, boks w szatni.
 • Rodzice muszą liczyć się z wydłużeniem czasu oddania i odbierania dziecka ze szkoły, ze względu na stosowane procedury.
 • Rodziców zobowiązuje się o przekazanie powyższych zasad wszystkim osobom, które będą przyprowadzać dziecko oraz osobom upoważnionym do odbioru dziecka ze szkoły.

§ 3

Organizacja zajęć w szkole – informacje dla nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych

 • Pracownicy szkoły powinni zwracać szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotną i dołożyć wszelkich starań, by chronić siebie, dzieci i innych pracowników przed zarażeniem.
 • Pracownicy są zaopatrzeni w środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, środki myjące i dezynfekujące).
 • Maseczki winny być używane w kontaktach z rodzicami z zachowaniem dystansu odległości oraz w kontaktach z osobami z zewnątrz.
 • Podczas wykonywania czynności służbowych , wykonywanych bez kontaktu z osobami z zewnątrz,  maseczkę można zdjąć, nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa.
 • Każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznego informowania dyrektora szkoły o zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników w zakresie szerzenia się COVID-19.
 • Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego, w których nie można zachować dystansu, należy zrezygnować z gier kontaktowych.
 • Zalecane jest korzystanie z boiska szkolnego, szkolnego placu zabaw, spacer do parku, lasu i innych terenów zielonych w trakcie zajęć wychowania fizycznego, o ile warunki atmosferyczne umożliwiają wyjście na zewnątrz.
 • Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.
 • W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy, wskazany przez nauczyciela, oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości częściej.
 • Sale lekcyjne są wietrzone nie rzadziej niż co godzinę.
 • Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.
 • Nauczyciel zobowiązany jest zwracać uwagę uczniom na konieczność regularnego mycia rąk, szczególnie po przybyciu do szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.
 • W razie wystąpienia niepokojących objawów nauczyciel może zmierzyć uczniowi/dziecku temperaturę.
 • Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na
  infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel,
  duszności), należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub
  wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i
  niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania
  ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 • Zasady zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii podczas korzystania z zajęć świetlicowych zawarte są w regulaminie świetlicy. Środki do dezynfekcji rąk powinny być rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
 • Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
 • Każda osoba sprzątająca odpowiedzialna za utrzymanie czystości danych pomieszczeń będzie wypełniać kartę monitoringu wykonywanych prac porządkowo – dezynfekcyjnych.
 • Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 • Zaleca się:
 • utrzymywanie ciągów komunikacyjnych w czystości (podłóg szatni i korytarzy) – mycie 2 razy dziennie lub częściej w razie potrzeby,
 • dezynfekcja powierzchni dotykowych: poręcze, klamki, wyłączniki – raz dziennie oraz w razie potrzeby,
 • dezynfekcja sprzętu i powierzchni płaskich w tym blatów, poręczy krzeseł przynajmniej raz dziennie oraz w razie potrzeby,
 • dezynfekcja toalet – 2 razy dziennie całościowo, doraźnie po każdej przerwie oraz w razie potrzeby,
 • czyszczenie z użyciem detergentów lub dezynfekcję sprzętu na placu zabaw lub boisku co najmniej raz dziennie w dni, w których warunki pogodowe pozwalają na korzystanie z ww.
 • Do obowiązków personelu obsługi należy także:
 • sprawdzanie poziomu płynów do dezynfekcji rąk w pojemnikach umieszczonych przy wejściu do szkoły oraz w użytkowanych salach i pomieszczeniach i bieżące uzupełnianie,
 • sprawdzanie ilości rękawiczek jednorazowego użytku i bieżące uzupełnianie,
 • napełnianie i uzupełnianie podajników i dozowników w toaletach, a także ich mycie i dezynfekowanie,
 • wymiana worków w koszach na śmieci, opróżnianie koszy oraz ich mycie i dezynfekcja.

 

§ 4

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej

 • Harmonogram pracy biblioteki będzie dostosowany do potrzeb i możliwości szkoły; będzie udostępniony w dzienniku elektronicznym.
 • Należy wyznaczyć strefy dostępne tylko dla pracownika biblioteki – zapewniające zachowanie odpowiednich odległości między pracownikiem a użytkownikami.
 • Nauczyciele bibliotekarze określą liczbę osób mogących jednocześnie wypożyczać/oddawać książki.
 • Korzystanie z kącików dla dzieci, czytelni będzie się odbywać w ograniczonym zakresie – zasady zostaną określone w regulaminie biblioteki.
 • Zaleca się jak najczęstsze wietrzenie pomieszczenia oraz dezynfekcję klamek, blatów, włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych co najmniej raz dziennie.
 • Przyjęte książki należy odłożyć na okres minimum 2 dni do skrzyni, pudła, torby lub na wydzielone półki, oznaczone datą zwrotu, odizolowane od innych egzemplarzy.

 

§ 5

Zasady funkcjonowania kuchni i stołówki

 • Personel kuchenny przestrzega zasad szczególnej ostrożności w zakresie zabezpieczenia epidemiologicznego:
 • ogranicza kontakty z pracownikami szkoły oraz dziećmi,
 • zachowuje odległość stanowisk pracy min. 1,5 m,
 • stosuje środki ochrony osobistej.
 • Szczególną uwagę należy zwracać na utrzymanie wysokiej higieny.
 • Wydawanie posiłków odbywa się  z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, wymogów sanitarnych, reżimów zalecanych w okresie epidemii.
 • Należy bezwzględnie dbać o czystość i dezynfekcję pomieszczeń kuchennych, myć i dezynfekować stanowiska pracy, opakowania produktów, sprzęt kuchenny.
 • Pracownicy kuchni w sposób szczególny muszą dbać o właściwą higienę rąk poprzez mycie i dezynfekcję.
 • Na stołówce może przebywać tylko jedna grupa wraz z nauczycielem, przy czym uznaje się, że uczniowie spożywający posiłek w trakcie danej przerwy obiadowej stanowią grupę.
 • Następna grupa może wejść na stołówkę po wykonaniu przez personel szkoły czynności dezynfekcyjno-porządkowych blatów stołów i poręczy krzeseł.
 • Przygotowane posiłki należy wydawać przez okienko podawcze. Posiłki odbierają pojedynczo dzieci lub, jeśli jest taka potrzeba, nauczyciel opiekujący się grupą.
 • Naczynia po posiłkach są odnoszone pojedynczo przez dzieci/uczniów do okienka „zwrot naczyń”, skąd są na bieżąco są odbierane do mycia przez wyznaczonego pracownika kuchni.
 •  Naczynia należy myć w zmywarce z funkcją wyparzania w temperaturze co najmniej 60 stopni z wykorzystaniem środków myjących.

§6

Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka

 • Jeżeli rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka, nie mogą przychodzić do szkoły.

2. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności), należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

 

§ 7

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły

 • Pracownik przebywający w domu, w razie wystąpienia niepokojących objawów, nie powinien przychodzić do pracy.
 • W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych dyrektor szkoły w trybie natychmiastowym odsuwa go od wykonywanych czynności, kieruje do domu i informuje o konieczności pozostania w domu oraz kontaktu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (uzyskanie porady medycznej, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika). W razie nagłego pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112.
 • Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 • Dyrektor szkoły  powinien skontaktować się  telefonicznie ze stacją sanitarno- epidemiologiczną w sytuacji, o której mowa w p.2 i zastosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur.
 • Należy stosować się do zaleceń inspekcji sanitarnej przy ustaleniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 • Zalecane jest ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części budynku, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.
 • O zaistniałym przypadku choroby lub podejrzeniu zarażenia należy powiadomić wszystkich pracowników oraz rodziców.

 

§8

Postanowienia końcowe

 • Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.
 • Procedura może być modyfikowana.
 • Procedura zostanie opublikowana na stronie szkoły, przesłana jako wiadomość w dzienniku elektronicznym do nauczycieli, rodziców i uczniów oraz udostępniona w formie papierowej w sekretariacie szkoły.
 • Pracownicy administracji i obsługi zostaną zapoznani z procedurą podczas szkolenia.
 • O wszelkich zmianach w procedurze będą niezwłocznie powiadamiane osoby zainteresowane.

 

 

Dyrektor Szkoły

Anna Ewa Fidurska

Rozkład jazdy autobusu szkolnego na rok szkolny 2021/2022

 

Godzina odjazdu

Miejscowości

Kurs I poranny

7:10

Dąbrówki-remiza strażacka (dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie(7:20) i do Szkoły Podstawowej Nr 1 im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie (7:22)

Kurs II poranny

7:31

Nowodworce - ul. 3-go Maja/Leśna

7:33

Nowodworce - ul. 3-go Maja/rondo

7:34

Nowodworce - ul. Zaciszna/rondo

7:37

Nowodworce - Pętla autobusowa Nowodworce

 

(7:45 koniec na ul. Polnej)

 

Kurs I  popołudniowy

Godzina odjazdu

Nowodworce, Dąbrówki, Jurowce, Katrynka, Sochonie, Woroszyły, Wólka Przedmieście, Wólka Poduchowna,  Rybniki, Mostek, Sielachowskie, Osowicze

12:50

 

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie wsiadają na przystanku przy szkole.

12:55

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie wsiadają na przystanku przy szkole.

 

 

Kurs II * popołudniowy

 

 

Godzina odjazdu

Dąbrówki,  Nowodworce

14:50

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie wsiadają na przystanku przy szkole.

14:55

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie wsiadają na przystanku przy szkole.

 

Kurs III  popołudniowy

Godzina odjazdu

Dąbrówki, Nowodworce, Jurowce, Katrynka, Sochonie, Woroszyły, Wólka Przedmieście, Wólka Poduchowna,  Rybniki, Mostek, Sielachowskie, Osowicze

16:25

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie wsiadają na przystanku przy szkole.

16:30

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie wsiadają na przystanku przy szkole.

Obowiązuje od dnia  2.09.2021

* - Kurs II  popołudniowy do pozostałych miejscowości realizuje firma MPJ TRANSPORT Paweł Ragiel, Józef Bałakier sp.j. wg oddzielnego rozkładu w ramach kursów LINIA W3

Przewóz realizuje firma MPJ TRANSPORT Paweł Ragiel, Józef Bałakier sp.j. z siedzibą w  Białymstoku przy ul. Składowej 11, posiadającą numer identyfikacji podatkowej: 5423217442, numer REGON: 200628169,

 tel. Paweł Krzysztof Ragiel 537 356 537

Autobusy będą oznaczone napisem: MPJ TRANSPORT Linia W 3

Godziny odjazdów z przystanków:

Kurs ….. S Miejscowość

Miejsce przystanku

Godzina odjazdu

Sielachowskie

Osowicze

Na drodze nr 19 Sielachowskie/Osowicze 79/80

7:00

Jurowce

Przystanek P 91 DK 8, przy wiadukcie na drodze do  Augustowa

7:01

Katrynka

Przystanek P 92 DK 8, zatoka na drodze do Augustowa

7:04

Rybniki

Przy zjeździe z krajowej 8

(stary PKS)

7:09

Rybniki

Przystanek we wsi

7:11

Wólka Przedmieście

Przystanek PKS

7:21

Wólka Poduchowna I

Przystanek PKS

7:23

Woroszyły wieś

Przystanek Woroszyły nr 18 

7:25

Woroszyły

Przystanek Woroszyły nr 1 

7:27

Sochonie Szkoła

Przystanek przy szkole

7:30

Sochonie Łan

Stary przystanek PKS  

7:32

Jurowce

Przystanek przy torach

7:33

Jurowce

Przystanek przy szkole Jurowce szkoła

7:36

Wasilków

Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Kościelna – zatoka BKM

7:42

Wasilków

Szkoła Podstawowa ul. Polna 1/4A

7:46

 

 

 

Przewóz realizuje firma MPJ TRANSPORT Paweł Ragiel, Józef Bałakier sp.j. z siedzibą w  Białymstoku przy ul. Składowej 11, posiadającą numer identyfikacji podatkowej: 5423217442, numer REGON: 200628169,

tel. Paweł Krzysztof Ragiel 537 356 537

Autobusy będą oznaczone napisem: MPJ TRANSPORT Linia W3

Godziny odjazdów z przystanków:

Kurs ….. S Miejscowość

Miejsce przystanku

Godzina odjazdu

Wasilków

Szkoła Podstawowa ul. Polna 1/4A

14:45

Wasilków

Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Kościelna – zatoka BKM

14:50

Jurowce

Przystanek przy torach

14:54

Jurowce

Przystanek przy szkole

14:56

Sochonie Łan

Stary przystanek PKS  

15:00

Sochonie Szkoła

Przystanek przy szkole

15:02

Woroszyły

Przystanek Woroszyły nr 1 

15:05

Woroszyły wieś

Przystanek Woroszyły nr 18 

15:06

Wólka Poduchowna I

Przystanek PKS

15:08

Wólka Przedmieście

Przystanek PKS

15:10

Rybniki

Przystanek we wsi

15:20

Rybniki

Przy zjeździe z krajowej 8

(stary PKS)

15:22

Katrynka

Przystanek P 92 DK 8, zatoka na drodze do Augustowa

15:27

Sielachowskie

Osowicze

Na drodze nr 19 – najbliżej tych miejscowości

15:30

Rozkład jazdy autobusu szkolnego 1 września 2021r

 

Godzina odjazdu

Miejscowości

Kurs I poranny

7:10

Dąbrówki-remiza strażacka (dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie(7:20) i do Szkoły Podstawowej Nr 1 im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie (7:22)

Kurs II poranny

7:31

Nowodworce - ul. 3-go Maja/Leśna

7:33

Nowodworce - ul. 3-go Maja/rondo

7:34

Nowodworce - ul. Zaciszna/rondo

7:37

Nowodworce - Pętla autobusowa Nowodworce

 

(7:45 koniec na ul. Polnej)

 

Kurs I  popołudniowy

Godzina odjazdu

Nowodworce, Dąbrówki, Jurowce, Katrynka, Sochonie, Woroszyły, Wólka Przedmieście, Wólka Poduchowna,  Rybniki, Mostek, Sielachowskie, Osowicze

12:30

 

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie wsiadają na przystanku przy szkole.

12:35

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie wsiadają na przystanku przy szkole.

 

Obowiązuje  dnia  1.09.2021

* - Kurs II  popołudniowy do pozostałych miejscowości realizuje firma MPJ TRANSPORT Paweł Ragiel, Józef Bałakier sp.j. wg oddzielnego rozkładu w ramach kursów regularnych

 


ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

1 września (środa)

Godz. 9.00 - klasy czwarte- spotkanie dzieci i rodziców z dyrektorem i wychowawcami w sali gimnastycznej (jedno dziecko- jeden rodzic), następnie spotkanie z wychowawcami w salach:

klasa

sala

4A

206

4B

205

4C

204

4D

211

4E

207

Godz. 9.00 - Uczniowie dojeżdżający- tylko spotkanie z wychowawcami w salach:

klasa

sala

2A

110

2B

108

3C

112

5A

105

5B

106

6B

208

7A

3sz

7C

109

7D

106

7E

111

7F

105

8A

214

8C

216

8E

4sz

 

Godz. 10.30 – klasy pierwsze - spotkanie dzieci i rodziców z dyrektorem w sali gimnastycznej (jedno dziecko- jeden rodzic), następnie spotkanie z wychowawcami w salach:

klasa

sala

1A

6

1B

108

1C

107

1D

7

 

Godz. 10.30 - Uczniowie pozostałych  klas –  tylko spotkanie z wychowawcami w salach:

klasa

sala

2C

112

2D

110

2E

104

3A

106

3B

105

3D

111

5C

208

5D

200

6A

214

7B

216

8B

4sz

8D

3sz

 

Uczniowie i opiekunowie zobowiązani są do przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa a w szczególności  do zakrywania ust i nosa maseczką, dezynfekcji rąk  po wejściu do szkoły i utrzymania dystansu.